Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia Administratorem Państwa danych jest:


MAGTOP MAGNESY Piotr Orych

z siedzibą: Grodzisk 39, 08-106 Zbuczyn, NIP 5361782759 zwany dalej MAGTOP Magnesy


Z administratorem można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

MAGTOP MAGNESY Piotr Orych, Grodzisk 39, 08-106 Zbuczyn, e-mail: magnesy@magtop.pl


Państwa dane przetwarzane będą ze względu na konieczność realizacji umowy kupna/sprzedaży poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.magtop.eu. Właścicielem sklepu www.magtop.eu jest firma MAGTOP Magnesy.

Odbiorcą udostępnionych danych jest firma MAGTOP Magnesy.

Zgodnie z rozporządzeniem przysługują Państwu prawa:

1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

2. PRawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.

3. Prawo żądania od Aministratora usunięcia danych.

4. Prawo od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.

6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu realizacji umowy.

7. Prawa wniesienia skargi do polskiego ogranu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy, osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Państwa dane osobowe będą przechowywane i odpowiedni zabezpieczone w MAGTOP Magnesy przez okres 10 lat od zakończenia umowy kupna/sprzedaży.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
sklepu internetowego firmy MAGTOP Magnesy.

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez MAGTOP Magnesy Piotr Orych z siedzibą: Grodzisk 39 08-106 Zbuczyn, o numerze NIP: 5361782759 , oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe

Firma MAGTOP Magnesy dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.magtop.eu ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony
i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do firmy MAGTOP Magnesy przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Firma MAGTOP Magnesy nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

Sklep internetowy MAGTOP Magnesy zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do firmy MAGTOP Magnesy wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości

Firma MAGTOP Magnesy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości firma MAGTOP Magnesy rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych sklepu internetowego MAGTOP Magnesy.

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do firmy MAGTOP Magnesy i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez sklep internetowy firmy MAGTOP Magnesy nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Firma MAGTOP Magnesy zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres magnesy@magtop.pl

Sklep internetowy firmy MAGTOP Magnesy stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Firma MAGTOP Magnesy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do MAGTOP Magnesy obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, firma MAGTOP Magnesy  będzie informować na stronach serwisu.

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, sklepu internetowego firmy MAGTOP Magnesy prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu magnesy@magtop.pl